شرح وظایف کنترل کیفیت

مهمترین مسئولیت‌های مدیر کنترل کیفیت در زیر آمده است:

 • درک خط مشی کیفیت و همسو نمودن فعالیتهای واحد در رابطه با آنها
 • تدوین اهداف واحد کنترل کیفیت و پیشنهاد آن به مدیریت ارشد
 • تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های کیفیت و گزارش دهی به مدیریت ارشد
 • همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • مستندسازی سیستم مدیریت و محصول نظیر تدوین فرم های کنترل کیفیت ،دستورالعلمها و روش‌های اجرایی مرتبط
 • همکاری در اجرای فرآیندهای مرتبط با کنترل کیفیت
 • همکاری با واحد فنی و مهندسی در تدوین طرح کیفیت محصول یا خدمات شامل اطلاعات خرید محصول، مشخصه‌های کنترلی محصول، روش‌های آزمون و بازرسی، طرح بسته‌بندی و…
 • همکاری با واحد طراحی در تدوین اسناد طراحی برای محصولات جدید
 • نظارت بر انجام بازرسی‌های ورودی– نهایی – حین تولید توسط بازرسین.
 • تهیه گزارش از وضعیت کنترل کیفی محصولات و خدمات و ارائه به مدیریت ارشد
 • تحلیل گزارش‌ها و داده‌های مرتبط باکیفیت محصولات و خدمات و تصمیم‌گیری جهت بهبود وضعیت.
 • درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباقهای بالفعل و بالقوه
 • نظارت بر شناسایی و ردیابی محصول و نحوه اجرای آن.
 • تأیید فرم‌های کنترل کیفیت پس از انجام کنترلهای لازم.
 • کنترل محصول نامنطبق شامل تعیین تکلیف اقلام نامنطبق ورودی، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی نامنطبق.
 • حضور در جلسات بازنگری مدیریت و طرح مسائل مربوط به واحد کنترل کیفیت.
 • تهیه لیست تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون
 • تهیه برنامه بازدید و کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
 • هماهنگی جهت ارسال تجهیزات کالیبراسیون جهت کالیبره نمودن و مذاکره با طرفین برون‌سازمانی مربوطه.
 • نظارت بر نتایج کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
 • نظارت بر فعالیت‌های کنترل کیفیت خط تولید
 • حصول اطمینان از انطباق فرآیندهای تولید و ساخت با الزامات و مقرراتی قانونی.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر عامل

اختیارات مدیر کنترل کیفیت:

توقف خط تولید در صورت مشاهده محصول نامنطبق

فرآیند کنترل کیفیت شامل موارد ذیل می باشد:

 • برگه کنترل کیفیت QC Plan
 • دستورالعمل های مربوط به بازرسی
 • فرآیند هماهنگی بین بخش QC و QA با سایر بخش ها
 • اسناد کنترلی به منظور ضمیمه در پرونده نهایی پروژه
 • فرم های مربوط همچون گزارش بازرسی، فرم اجاره نامه، فرم تاٌییدیه
 • موارد بازرسی بنا به مشخصات فنی کار
 • خرید مصالح
 • تاٌییدیه عملکرد ماشین آلات
 • روش های تضمین کیفیت
 • شرح فعالیت‌های مدیریت کیفیت و بهره‌وری
 • تدوین شاخص‌های کیفیت و بهره وری
      تحلیل عملکرد فرآیندها و واحدهای سازمانی برپایه‌ی شاخص‌های بهره‌وری
      تحلیل عملکرد فرآیندها و واحدهای سازمانی بر پایه‌ی شاخص‌های کیفیت
      ارائه‌ی طرح‌ها و تعریف پروژه‌های بهبود بهره‌وری و ارتقای کیفیت و انجام آن‌ها
      تدوین استانداردهای کیفیت و بهره‌وری و پیاده‌سازی آن‌ها
      ممیزی کیفیت و بهره‌وری در سازمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!