انبردست

_

سیم چین

_

دم باریک

_

خار جمع کن و خار باز کن

_

انبر پرچ

_

انبر قفلی و آرماتور بندی

_