جدیدترین دستگاه جوش آروا

_

اینورتر جوشکاری آرواهوم

_

اینورتر جوشکاری (موتور جوش آروا)

_

دستگاه جوش CO2

_

دستگاه برش پلاسما

_

دستگاه جوش آرگون

_

دستگاه جوش زیرپودری

_

دستگاه جوش سلولزی

_

جدول مشخصات اینورترهای جوشکاری

مدل نام دستگاه (آمپر) جریان ورودی جریان خروجی الکترود دائم الکترود مقطعی نوع مصرف قابلیت جوشکاری گارانتی
۲۱۱۷ ۱۶۰ c ۱۲ الی ۱۴ ۲۰ الی ۱۶۰ ۲/۵ ۳/۲ خانگی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۱۶ ۱۶۰ ۲ الی ۱۴ ۲۰ الی ۱۶۰ ۲/۵ و ۳/۲ ۴ خانگی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۱۴ ۱۸۰ دو ولوم ۲ الی ۱۸ ۲۰ الی ۱۸۰ ۲/۵ و ۳/۲ ۴ خانگی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۰۳ ۲۰۰ TURBO ۲ الی ۱۸ ۳۰ الی ۲۰۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ ۵ صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۶۰ ۲۰۰ D+ ۲۲ ۲۰ الی ۲۰۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ ۵ صنعتی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ ۷۰ ماه
۲۱۱۱ ۲۰۰ سه برد ۲۲ ۲۰ الی ۲۰۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۱۳ ۲۰۰ ۲۲ ۱۰ الی ۲۰۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۷۰ ۲۰۰ MEGA ۲ الی ۱۸ ۲۰ الی ۲۰۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ ۷۰ ماه
۲۱۷۵ ۲۰۰ مگا (دو ولوم) ۲ الی ۱۸ ۲۰ الی ۲۰۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ ۷۰ ماه
۲۱۷۱ ۲۱۵ E ۴۰ ۲۰ الی ۲۱۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ ۷۰ ماه
۲۱۰۱ ۲۱۵ ۲ الی ۱۸ ۱۰ الی ۲۱۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۰۲ ۲۲۰ ۳۲/۵ ۳۰ الی ۲۲۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۶۱ ۲۲۰ PLUS ۳۷/۵ ۳۰ الی ۲۲۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۱۵ ۲۵۰ ۳۸/۵ ۳۰ الی ۲۵۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه
۲۱۱۸ ۲۸۰ ۳۸ ۳۰ الی ۲۸۰ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ ۷۰ ماه
۲۱۱۹ ۳۱۵ ۵۶/۸ ۳۰ الی ۳۱۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ ۷۰ ماه
۲۱۶۲ ۳۱۵ PLUS ۵۶/۸ ۳۰ الی ۳۱۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵  صنعتی جوشکاری با الکترود دستی ۷۰ ماه

جدول مشخصات اینورترهای جوشکاری

مدل ۲۱۱۷ ۲۱۱۶ ۲۱۱۴ ۲۱۰۳
نام دستگاه (آمپر) ۱۶۰ c ۱۶۰ ۱۸۰ دو ولوم ۲۰۰ TURBO
جریان ورودی ۱۲ الی ۱۴ ۲ الی ۱۴ ۲ الی ۱۸ ۲ الی ۱۸
جریان خروجی ۲۰ الی ۱۶۰ ۲۰ الی ۱۶۰ ۲۰ الی ۱۸۰ ۳۰ الی ۲۰۰
الکترود دائم ۲/۵ ۲/۵ و ۳/۲ ۲/۵ و ۳/۲ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴
الکترود مقطعی ۳/۲ ۴ ۴ ۵
نوع مصرف خانگی خانگی خانگی صنعتی
قابلیت جوشکاری جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی
گارانتی ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه
مدل ۲۱۶۰ ۲۱۱۱ ۲۱۱۳ ۲۱۷۰ و ۲۱۷۵
نام دستگاه (آمپر) ۲۰۰ D+ ۲۰۰ سه برد ۲۰۰ ۲۰۰ مگا (دو ولوم)
جریان ورودی ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲ الی ۱۸
جریان خروجی ۲۰ الی ۲۰۰ ۲۰ الی ۲۰۰ ۱۰ الی ۲۰۰ ۲۰ الی ۲۰۰
الکترود دائم ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴
الکترود مقطعی ۵ ۵
نوع مصرف صنعتی صنعتی صنعتی  صنعتی
قابلیت جوشکاری جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ
گارانتی ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه
مدل ۲۱۷۱ ۲۱۰۱ ۲۱۰۲ ۲۱۶۱
نام دستگاه (آمپر) ۲۱۵ E ۲۱۵ ۲۲۰ ۲۲۰ PLUS
جریان ورودی ۴۰ ۲ الی ۱۸ ۳۲/۵ ۳۷/۵
جریان خروجی ۲۰ الی ۲۱۵ ۱۰ الی ۲۱۵ ۳۰ الی ۲۲۰ ۳۰ الی ۲۲۰
الکترود دائم ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵
الکترود مقطعی ۵
نوع مصرف  صنعتی  صنعتی  صنعتی  صنعتی
قابلیت جوشکاری جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی
گارانتی ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه
مدل ۲۱۱۵ ۲۱۱۸ ۲۱۱۹ ۲۱۶۲
نام دستگاه (آمپر) ۲۵۰ ۲۸۰ ۳۱۵ ۳۱۵ PLUS
جریان ورودی ۳۸/۵ ۳۸ ۵۶/۸ ۵۶/۸
جریان خروجی ۳۰ الی ۲۵۰ ۳۰ الی ۲۸۰ ۳۰ الی ۳۱۵ ۳۰ الی ۳۱۵
الکترود دائم ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵ ۲/۵ و ۳/۲ و ۴ و ۵
الکترود مقطعی
نوع مصرف  صنعتی  صنعتی  صنعتی  صنعتی
قابلیت جوشکاری جوشکاری با الکترود دستی جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ جوشکاری با الکترود دستی و جوشکاری تیگ جوشکاری با الکترود دستی
گارانتی ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه ۷۰ ماه

اینورتر های جوشکاری آروا در مدل های مختلف و متنوع تولید و به بازار عرضه می شوند که دارای رنج آمپر ۱۶۰ تا ۳۱۵ آمپر هستند. کیفیت و تست آزمایشگاهی دستگاه جوش اینورتر آروا و همچنین فرآیند خطاناپذیری در خط تولید این ابزار را در ویدیو زیر مشاهده کنید.

 

 

 

انواع دستگاه جوش یا موتور جوش

در طول سال های مختلف برای انجام دادن فرایند جوشکاری دستگاه های مختلفی تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. از هر مدل موتور جوش می توان برای حالت ها و روش های مختلف جوشکاری استفاده کرد که همین باعث این شده است تا انواع مختلفی از دستگاه جوش موجود باشد که هر کدام کاربرد های خاص خود را دارند. اما امروزه اینورتر جوشکاری به نسبت دیگر انواع دارای کاربرد های گسترده و متنوعی می باشد.

به صورت کلی می توان انواع دستگاه جوش را در دسته بندی زیر تقسیم بندی کرد:

 • ترانسفورماتور ها
 • دستگاه جوش رکتی فایر
 • دینام جوشکاری
 • اینورتر های جوشکاری

با توجه به اینکه روش های جوشکاری بسیار متنوع هستند .دستگاه های جوشکاری متنوعی در بازار وجود دارند. در واقع تمام دستگاه های جوشکاری یا ولتاژ ثابت هستند یا جریان ثابت می باشند. در این دستگاه ها با ثابت نگه داشتن تنها یک مورد، مورد دیگر را تغییر می دهند. هم چنین جریان الکتریکی توسط منبع تغذیه تامین می شود. این جریان می تواند متناوب یا مستقیم باشد که تامین این انرژی الکتریکی از طریق منبع مولد های متفاوتی صورت می گیرد. برای شناخت هرچه بیشتر به معرفی هر کدام از این انواع می پردازیم و توضیحی مختصر ارائه می دهیم.

ترانسفورماتورها

.یکی از ساده ترین واولین دستگاه های جوشکاری ترانسفورماتورها هستند که در این دستگاه ها جریان متناوب AC با شدت کم اما ولتاژ بالا به جریان الکتریکی با شدت بالا ولی ولتاژکم تبدیل می شود این دستگاه بسیار سنگین هستند، حجم بالا دارند و برق زیادی مصرف می کنند.

دستگاه جوش رکتی فایر

شبیه به ترانسفورماتورها هستند که یک مبدل یکسو کنندگی به آن ها اضافه شده است و با جریان سه فاز کار می کنند.

دینام جوشکاری

این دینام ها در دو نوع الکتریکی و احتراقی وجود دارند. در نوع احتراقی آن ها از بنزین و گازوییل استفاده می شود که باعث ایجاد سر صدای زیاد و آلودگی محیط زیست می شوند.

انواع اینورتر جوشکاری

اینورتر جوشکاری جدیدترین و به روزترین دستگاه های جوشکاری است که از آنها می توان در انواع مختلف پروژه های جوشکاری استفاده کرد. اینورتر ها دارای انواع مختلف و مدل های متفاوتی هستند و آروا این دستگاه ها را در آمپرهای مختلفی با کیفیت بالا تولید می کند. با توجه به کاربرد های گسترده ای که اینورتر جوشکاری دارد از این ابزاردر مکان ها و کار های بسیار متفاوتی استفاده می شود.

امروزه برای حل تمامی معایب دستگاه های جوشکاری، اینورتر های جوشکاری ساخته شده اند که دستگاه های پر کاربردی هستند. اینورتر های جوشکاری مدرن ترین نسل دستگاه جوش هستند که وزن سبک تری دارند و به دلیل سیستم هایی که دارند کیفیت جوشکاری بالایی را ایجاد می کنند. در این دستگاه ها سوییچ حالت جامد و رکتیفایر جریان متناوب به جریان مستقیم وجود دارد که از دیگر مزیت های بزرگ این دستگاه جوش امکان تنظیم مقدار جریان و ولتاژ است.

 • دستگاه جوش الکترود یا MMA
 • دستگاه جوش تیگ یا آرگون (TIG)
 • دستگاه جوش CO2 یا میگ (MIG)

از انواع اینورتر های جوشکاری می باشند. برخی از دستگاه‌های اینورتر جوشکاری با یکسری تنظیمات می‌توانند هر سه نوع جوشکاری را انجام دهند و برخی دیگر این توانایی را ندارند.

به طور کلی هر دستگاهی که نام اینورتر بر روی آن باشد، در واقع یک مبدل است. اینورتر جوشکاری یک مبدل جریان برق AC به جریان مستقیم DC است. اینورترهای جوشکاری با دریافت جریان متناوب و با بالا بردن فرکانس، آن را به صورت جریان مستقیم تبدیل می‌کند.

این دستگاه‌های جوشکاری به جای فناوری رکتیفایر از فناوری سیلیکون و معمولا برای تقویت‌کردن و تثبیت‌ کردن ولتاژ از ترانزیستورهایی استفاده می‌کنند. این ترانزیستورها در بیشتر اینورترهای آروا، قطعه‌ای به نام IGBT است. اینورترهای جوشکاری آلودگی صوتی ایجاد نمی‌کنند؛ کیفیت جوشکاری را بالا می‌برند؛ از انرژی کمتری استفاده می‌کنند و به آسانی قابل حمل و نقل‌اند.

دستگاه جوش آرگون

دستگاه جوش آرگون آروا

دستگاه جوش آرگون یکی از انواع اینورتر های جوشکاری است که در آروا تولید و به بازار عرضه می شود. آروا در زمینه دستگاه های جوش پیشتاز بوده و همواره بهترین دستگاه برای اجرای جوش آرگون را تولید می کند که دارای ویژگی ها و مزیت های بسیاری است.

انواع دستگاه جوش آرگون در مدل های مختلف ساخته می شود و می توان از آنها در پروژه های مختلف جوشکاری استفاده کرد. یکی از سوالات متداول قیمت دستگاه جوش آرگون است که برای اطلاع از آن می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل نمایید. در ادامه به مهم ترین مزیت های دستگاه جوش آرگون می پردازیم.

 • قابلیت نصب الکترواسلگ
 • قابلیت جوشکاری الکترود دستی
 • دارای کلید تنظیم پالس جریان خروجی
 • مناسب جهت جوشکاری های ظریف در ضخامت های پایین
 • جوشکاری فلزات حساس است
 • مجهز به تورچ آب خنک
 • دارای قابلیت جوشکاری با جریان AC و DC
 • دارای سیستم تنظیمات پیشرفته آمپر خروجی
 • دارای سیستم high frequency (فرکانس بالا) برای شروع قوس
 • مناسب جهت جوشکاری آلومینیوم و فلزات حساس

دستگاه جوش CO2

اینورتر جوشکاری co2

یکی از انواع دستگاه های جوش که در برای جوشکاری CO2 مورد استفاده قرار می گیرد و در صنایع مختلف دیگری نیر کاربرد دارد دستگاه جوش CO2 است که در آروا تولید و به بازار عرضه می شود. این دستگاه مناسب برای جوشکاری قوس الکتریکی است و در آن به جای الکترود از سیم جوش استفاده می شود. دستگاه جوش CO2 دارای دو مدل بدون کپسول و با کپسول بوده به صورت تک فلز و سه فلز در بازار موجود می باشد.

در واقع در یک دسته بندی می توان دستگاه جوش را هم به صورت دستگاه جوش CO2 با کپسول و هم دستگاه جوش CO2 بدون کپسول تقسیم بتدی نمود که در سبد محصولات جوشکاری آروا موجود می باشد.

از دیگر مدل ها و انواع اینورتر جوشکاری آروا می توان به دستگاه جوش CO2 تک فلز اشاره نمود و در ادامه به مهم ترین مزیت ها و ویژگی های این مدل از ابزارآلات جوش آروا اشاره می کنیم.

 • تغذیه مستمر سیم جوش
 • عدم نیاز به الکترود
 • مشاهده حوضچه مذاب و قوس الکتریکی
 • حذف سرباره یا کم شدن آن
 • اتصال فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی
 • سرعت بالا در فرایند جوشکاری
 • کم مصرف و پر توان
 • مجهز به تورچ هوا خنک
 • دارای تکنولوژی IGBT
 • سرعت تغذیه سیم جوش ۳ تا ۱۸ متر بر دقیقه
 • مجهز به تورچ آب خنک بینزل ساخت آلمان (BINZEL)

دستگاه جوش زیرپودری

دستگاه جوش زیرپودری آروا

جوشکاری زیرپودری یکی از انواع روش های جوشکاری است که توسط دستگاه جوش زیرپودری انجام می شود. با کمک دستگاه جوش زیرپودری می توان جریان الکتریکی از قوس و حوضچه مذاب جوش که ترکیبی از فلاکس است را به وجود آورد.

 • پرتوان
 • دستگاه اتوماتیک
 • نرخ ذوب بسیار بالا
 • مناسب جهت جوشکاری آلومینیوم
 • مناسب جهت جوشکاری سطوح ضخیم

دستگاه جوش (اینورتر جوشکاری) سلولزی

دستگاه جوش سلولوزی آروا

شرکت آروا انواع مختلف دستگاه و اینورتر های جوشکاری را در رنج آمپر های مختلف تولید و با بالاترین کیفیت به بازار عرضه می کند. دستگاه جوش سلولزی آروا از جمله دستگاه های جوش است که با کمک آن می توان الکترود های سلولزی را ذوب نمود. ولتاژ بالا در دستگاه های جوش آروا به راحتی این امکان را  می دهد تا در موقعیت های مختلف و صنایع کاربردی مورد استفاده قرار گیرد و اتصال های قوی و مستحکمی را ایجاد کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره های رایگان در خصوص انواع اینورتر جوشکاری آروا می توانید با همکاران ما تماس حاصل نمایید. از مهم ترین مزایای دستگاه جوشکاری سلولزی آروا می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • وزن مناسب
 • دارای تکنولوژی IGBT
 • قابلیت جوشکاری تمام الکترود
 • قابلیت جوشکاری با الکترود سلولوزی
 • مجهز به تکنولوژی PWM
 • مجهز به صفحه دیجیتال تمام رنگی
 • مجهز به انتخاب هوشمند آمپر
 • استفاده از بهترین متریال ها در ساخت

خرید اینورتر جوشکاری (موتور جوش) آروا

در سبد محصولات شرکت آروا، بیش از ۴۰ نوع متفاوت دستگاه جوش اینورتر موجود است. این اینورترها بسته به میزان آمپری که دارند، مصارف متعدد خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی را پشتیبانی می‌کنند. این اینورترها با افزایش آمپر و تجهیزات، دامنه‌ای بزرگتر از الکترودها را در بر می‌گیرند. تمام آنها دارای بدنه‌ای مستحکم‌اند که در برابر نفوذ قطرات آب و اشیا بزرگتر از ۱۲ میلی‌متر مقاوم‌اند.

اینورترهای آروا از نظر عایق‌بندی حرارتی سیم‌ پیچ‌ ها کلاس F هستند؛ در واقع درجه عایق کاری آن ها F می باشد که نشان می دهد تحمل حرارتی دستگاه ۱۵۵ درجه سانتی گراد است . فن‌هایی قدرتمند جهت خنکاری دستگاه ها بر روی آنها نصب شده است و سیستم قطع‌کن هوشمند، آنها را در برابر افزایش جریان، کاهش یا افزایش ولتاژ و حرارت محافظت می‌کند. به گونه ای که اگر ولتاژ بیش از ۳۰± ولت نوسان داشته باشند، دستگاه به طور خودکار قطع خواهد شد هم چنین مجهز به سیستم IGBT نیزهستند که این سیستم یک ترانزیستور دو قطبی همراه با گیت عایق است. وظیفه ی آن کنترل سطح ولتاژ DC و سوییچ کردن می باشد اما علت برتری این تکنولوژی نسب به سایر تکنولوژی های بازار این است که جریان بیشتری از خود عبور می دهد در نتیجه به تعداد کمتری ترانزیستور احتیاج داریم . همین ویژگی موجب می شود دستگاه سبک تر و تلفات کمتر شود.

به صورت خلاصه می توان ویژگی های عمومی اینورتر های جوشکاری آروا را در جدول زیر خلاصه کرد.

لیست قیمت دستگاه جوش آروا

اگر شما قصد خرید دستگاه جوش آروا را دارید و یا می خواهید از قیمت های اینورترهای آروا آگاه شوید، دو مسیر ارتباطی وجود دارد.

شما می توانید در ساعات اداری با شماره ۶۱۶۷۲-۰۲۱ تماس بگیرید و به صورت مستقیم با کارشناسان شرکت آروا صحبت کنید و علاوه بر لیست قیمت دستگاه جوش آروا، از مشاوره رایگان نیز استفاده نمایید.

علاوه بر این، شما می توانید به صورت حضوری به نمایندگی های فروش شرکت آروا مراجعه و از نزدیک محصولات آروا را مشاهده کنید و هر گونه سؤالی درباره قیمت ها، ویژگی محصولات، گارانتی و خدمات آروا دارید، از عاملان فروش آروا بپرسید و محصول مورد نظر خود را خریداری نمایید.

خدمات پس از فروش دستگاه‌ جوش اینورتر آروا

تمام اینورتر های جوشکاری آروا، دارای ۷۰ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش‌ هستند. طی این مدت زمان، با در دست داشتن برگ گارانتی معتبر، به هر تعداد که بخواهید‌، به مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه کرده و دستگاه جوش خود را از ۲۴ تا حداکتر ۴۸ ساعت، تحویل بگیرید. طی این مدت زمان نیز می‌توانید از خدمات اینورتر جایگزین استفاده کنید تا در طول تعمیر دستگاه به راحتی به کار خود بپردازید.

مطالعه بیشتربستن

پاسخ سوالات متداول شما برای خرید دستگاه جوش:

بهترین دستگاه اینورتر جوشکاری ایرانی کدام است؟

برای خرید انواع دستگاه اینورتر جوشکاری باید به نیاز و کاربردهای دستگاه توجه کنید تا بتوانید بهترین مدل دستگاه اینورتر جوشکاری ایرانی را از بین محصولات آروا خریداری کنید.

کدام دستگاه جوش مخصوص مصارف خانگی است؟

دستگاه های اینورتر: مدل ۲۱۱۷ (۱۶۰ آمپر)  – مدل ۲۱۱۶ (۱۶۰ آمپر) – مدل ۲۱۱۰ (۱۸۰ آمپر تک ولوم) – مدل ۲۱۱۴ (۱۸۰ آمپر دو ولوم) همگی مصرف خانگی دارند.

کدام ابزار را با اینورتر جوشکاری بخریم؟

انبر الکترود گیر و کابل رابط از مهم ترین لوازم های جانبی اینوتر می باشند که نگه داشتن الکترود ها در سایز های مختلف توسط انبر صورت می گیرد و کابل رابط وظیفه انتقال جریان به انبر و در نهایت به الکترود را دارد و در صورتی که شدت جریان به طور کامل توسط کابل انتقال یابد؛ جوش کیفیت خوبی خواهد داشت به همین علت جنس کابل و انبر بسیار مهم می باشد

کدام دستگاه جوش قابلیت انجام جوش تیگ ( TIG ) را دارد ؟

در دستگاه های اینورتر : مدل ۲۱۱۵ (۲۵۰ آمپر) – مدل ۲۱۱۸ (۲۸۰ آمپر) – مدل ۲۱۱۹ (۳۱۵ آمپر) – مدل ۲۱۶۰ (۲۰۰ آمپر) – مدل ۲۱۷۰ (۲۰۰ آمپر) – مدل ۲۱۷۲ (۲۰۰ آمپر) از جوش تیگ استفاده می شود.

بهترین قیمت دستگاه جوش کدام است؟

از طریق نمایندگی های آروا در سراسر کشور می توانید تمامی مدل های مختلف دستگاه جوش را با بهترین قیمت و ضمانت و گارانتی ۷۲ ماه خریداری کنید.

چه دستگاه جوش اینورتری بخریم؟

برای خرید یک اینورتر مطلوب باید به یکسری از نکات توجه کنید. برای مثال هر چه آمپر بالاتر باشد، دستگاه قدرت بیشتری برای کارهای صنعتی دارد. سیستم‌های محافظتی و بدنه دستگاه بسیار مهم هستند؛ زیراکه تمام آنها مجموعا طول عمر دستگاه و نحوه عملکرد آن را تعیین می‌کنند. به جز این موارد، خدماتی که شرکت پس از فروش اینورترها ارائه می‌دهد نیز مهم است. بهترین برند دستگاه جوش ایرانی قطعا شرکت آروا می‌باشد؛ که شما می‌توانید از کیفیت بالا، قیمت مقرون به صرفه و خدمات پس از فروش فوق‌العاده آن لذت ببرید.